Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2012

Irienna
23:46
Irienna
23:46
Kochać jest łat­wo. To, można po­wie­dzieć, jak z sa­mocho­dem: wys­tar­czy włączyć sil­nik, do­dać ga­zu i wyz­naczyć so­bie cel podróży. Ale być kochaną to tak jak prze­jażdżka z kimś in­nym, je­go sa­mocho­dem. Na­wet, jeśli uważasz te­go ko­goś za dob­re­go kierowcę, zaw­sze po­zos­ta­je ten pod­skórny strach, że może się po­mylić, a wte­dy w ułam­ku se­kun­dy wys­trze­licie obo­je przez przed­nią szybę na spot­ka­nie śmier­ci. Być kochaną może oz­naczać naj­większy koszmar. Bo miłość to re­zyg­nacja z pa­nowa­nia nad włas­nym lo­sem. A co się sta­nie, jeśli w połowie dro­gi pos­ta­nowisz zawrócić al­bo skręcić w bok, a nie masz na to ja­ko pa­sażer żad­ne­go wpływu?
— Jonathan Carroll
Reposted fromnjmortensen njmortensen viacytaty cytaty
Irienna
23:46
Są ta­cy, którzy uciekają od cier­pienia miłości. Kocha­li, za­wied­li się i nie chcą już ni­kogo kochać, ni­komu służyć, ni­komu po­magać. Ta­ka sa­mot­ność jest straszna, bo człowiek uciekając od miłości, ucieka od sa­mego życia. Za­myka się w sobie. 
Reposted fromnjmortensen njmortensen viacytaty cytaty
23:44
9536 b375 500

jenny-sdcc:

imjustonekid:

-dead-

omg. the last one. holy crap i’m crying

Irienna
23:43
8058 163a
Reposted frommymajo mymajo viazachlanny zachlanny
Irienna
23:43
6955 4d26
Reposted fromsadurday sadurday viaweregesu weregesu
Irienna
23:43
Reposted frompunktum punktum viaweregesu weregesu
Irienna
23:41
8044 fd2e 500
Reposted fromkonwalia konwalia viaweregesu weregesu
Irienna
23:41
3503 35f4 500
Reposted fromkonwalia konwalia viaweregesu weregesu
Irienna
23:40

Jestem Julią 
mam lat 23 
dotknęłam kiedyś miłości 
miała smak gorzki 
jak filiżanka ciemnej kawy 
wzmogła 
rytm serca 
rozdrażniła 
mój żywy organizm 
rozkołysała zmysły 
odeszła 

Jestem Julią 
na wysokim balkonie 
zawisła 
krzyczę wróć 
wołam wróć 
plamię 
przygryzione wargi 
barwą krwi 
nie wróciła 

Jestem Julią 
mam lat tysiąc 
żyję

— Halina Poświatowska
Reposted fromtosiaa tosiaa viacytaty cytaty
Irienna
23:39
Kłamstwa mogą wygrać sprint, ale to prawda wygrywa cały maraton
— Michael Jackson
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty
Irienna
23:39
7165 5c33
Reposted fromojkomena ojkomena vialubie-lato lubie-lato
Irienna
23:38
8374 60db 500
Irienna
23:38
hakuna matata
Reposted frommajkey majkey viacytaty cytaty
Irienna
23:38
Kiedyś związał mnie łańcuchem podobnym do Twojego. Potem mnie uwolnił, a ja uciekłam. On jednak znalazł mnie i przywiązał do siebie wdzięcznością, która więzi takich jak ja mocniej niż jakiekolwiek kajdany świata.
— Neil Gaiman, Gwiezdny Pył
Reposted fromMagoryan Magoryan viacytaty cytaty
Irienna
23:35
Jak najwięcej czytaj o cudzych doświadczeniach, myślach i działaniach - staraj się dorównywać innym, mimo, że to męczy i boli, i wygodniej byłoby schować się pod ciepłą kołdrą słodkiej ignorancji. Rzucaj się ku pozornie nieosiągalnym dla ciebie celom i cierpliwie znoś ból upadku i ośmieszenia. zawsze próbuj, jak długo starczy sił, pójść trudniejszą drogą, jak spartanie - i pracuj, pracuj, żeby uformować z siebie bogatą, ciągle rozwijającą się jednostkę.
— sylvia plath: dzienniki 1950-1962
Irienna
23:34
Człowiek nie żyje wyłącznie swoim życiem osobistym, jako jednostka, ale świadomie lub nieświadomie, również życiem swojej epoki i swojego pokolenia.
— Tomasz Mann, "Czarodziejska góra"
Reposted frommarysia marysia viacytaty cytaty
Irienna
23:33
Czytanie książki jest, przynajmniej dla mnie, jak podróż po świecie drugiego człowieka. Jeżeli książka jest dobra, czytelnik czuje się w niej jak u siebie, a jednocześnie intryguje go, co mu się tam przydarzy, co znajdzie za następnym zakrętem.
— Jonathan Carroll
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty
Irienna
23:33
Jeśli chce się być szczęśli­wym, nie wol­no gme­rać w pamięci. 
— Emil Cioran
Reposted fromkonwalia konwalia viacytaty cytaty
Irienna
23:33

„ Jeśli z czymś się borykasz, rozejrzyj się dookoła, a zobaczysz, że wszyscy ludzie z czymś się borykają i że dla nich jest to równie trudne, jak dla ciebie.”

- Nicholas Sparks
Reposted fromsummerkiss summerkiss viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl